Dự án Tăng cường năng lực sẵn sàng đầu tư AVPN Moody’s 2021-2022

Dự án Tăng cường năng lực sẵn sàng đầu tư AVPN Moody’s 2021-2022

Dự án Tăng cường năng lực sẵn sàng đầu tư AVPN Moody’s 2021-2022

Tổ chức Asia Venture Philathropy Network (AVPN) có trụ sở chính tại Singapore là đơn vị tổ chức Chương trình nâng cao năng lực và tăng trưởng kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á với sự tài trợ của Moody’s Corporation từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. 

Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển là đối tác chiến lược Việt Nam của Dự án trong đó chịu trách nhiệm:

 • Hỗ trợ truyền thông
 • Tổ chức các sự kiện giới thiệu chương trình đến các doanh nghiệp quan tâm
 • Thu hút và tuyển chọn từ 40-50 doanh nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam (có thể là doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận) tham gia vào chương trình với 60 doanh nghiệp đến từ các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á
 • Thiết kế các chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động liên quan trực tiếp đến nhóm các doanh nghiệp Việt Nam. 
 • Chương trình gồm 4 nhóm sự kiện chính:
  • Nhóm sự kiện webinar chia sẻ về một mảng kiến thức mới do các chuyên gia đến từ AVPN và mạng lưới của mình chia sẻ
  • Nhóm sự kiện SDG Connect Group là nơi các doanh nghiệp có cùng quan tâm kết nối mạng lưới
  • Nhóm sự kiện Coaching được dành riêng cho từng nhóm thị trường, có các buổi đào tạo về kỹ năng xây dựng mạng lưới
  • Nhóm sự kiện dành riêng cho từng thị trường tự thảo luận và thực hành các kỹ năng đã đạt được.

Một sự kiện webinar với 100 doanh nghiệp tạp tác động trong khu vực Đông Nam Á

Một sự kiện đào tạo nâng cao năng lực dành riêng cho nhóm các doanh nghiệp Việt Nam