Báo cáo đánh giá kết thúc dự án YDC cho CSDS Việt Nam 2022

THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN YDC

CSDS trong nhiều năm liên tục thực hiện dự án nâng cao năng lực cho thanh niên về phát triển bền vững. Trong ba năm (2019-2021), CSDS thực hiện dự án về xây dựng năng lực cho các nhóm tự lực thanh niên với tên gọi Youth Driver for Change. Dự án có 2 mảng hoạt động chính: tăng cường năng lực cho các nhóm thanh niên, để hiểu hơn và hành động vì mục tiêu phát triển bền vững, tăng số lượng thanh niên quan tâm, cũng như số lượng các nhóm thanh niên. Mảng thư hai là lồng ghép hoạt động giảng dạy vì cộng đồng vào trong các trường đại học.

Cuối năm 2021, nhóm nghiên cứu của Viện VID nhận được gói tư vấn đánh giá cuối kỳ dự án trên, trong đó nhóm tiến hành thiết kế nghiên cứu, xây dựng bảng hỏi, tiến hành khảo sát 150 thanh niên tham gia, phỏng vấn sâu cá nhân và phỏng vấn nhóm với các nhóm người hưởng lợi, nghiên cứu, phân tích tài liệu của dự án và đánh giá dự án theo các tiêu chí về hiệu lực, hiệu quả, tác động, tính bền vững, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để quản trị dự án tốt hơn cũng như một số hướng phát triển giai đoạn sau của dự án.