Báo cáo đánh giá dự án ACSE Hội đồng Anh- Đề án 1665 Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2021

Đề án 1665 – Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 với sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Giáo dục và Đào tạo là đầu mối thực hiện từ năm 2017 đến nay. Tháng 11 năm 2018, Hội đồng Anh Việt Nam ký thoả thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai thông qua Đề án 1665 một chương trình hợp tác với mục tiêu thúc đẩy hoạt động lồng ghép sáng tạo xã hội và tinh thần doanh nhân xã hội vào các cơ sở giáo dục, với trọng tâm là các trường đại học trong giai đoạn ba năm 2018 – 2021. 

Chương trình hợp tác được xác định có năm mục tiêu sau:

1)  Thúc đẩy sáng tạo xã hội và tinh thần doanh nhân xã hội trong các trường đại học thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

2)  Tăng cường năng lực thông qua đào tạo kiến thức, kỹ năng về sáng tạo xã hội, tinh thần doanh nhân xã hội, lãnh đạo cộng đồng cho 200 giảng viên, giáo viên, đồng thời hỗ trợ lồng ghép thành công các nội dung này vào các cơ sở giáo dục. 

3)  Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học;

4)  Trang bị kỹ năng và phương pháp đào tạo sáng tạo và hiệu quả trong khởi nghiệp và khởi nghiệp xã hội cho giảng viên và sinh viên.

5)  Xây dựng và duy trì một mạng lưới các nhà giáo dục và nhà nghiên cứu về sáng tạo xã hội và tinh thần doanh nhân xã hội ở Việt Nam. 

Báo cáo nghiên cứu đã được thực hiện với các cấu phần nội dung như sau:

  • đánh giá kết quả đạt được và tác động của chương trình
  • đưa ra các gợi ý về các hướng hợp tác tiếp theo, trong đó có cơ sở cho việc phát triển đề án và các khuyến nghị hành động giai đoạn 2021-2024. Các khuyến nghị của báo cáo được đưa ra gồm 5 khuyến nghị trong ngắn hạn và bốn nhóm khuyến nghị và 20 kiến nghị cụ thể cho các hợp tác cụ thể trong trung và dài hạn nhằm tăng cường sáng tạo xã hội vào các trường đại học tại Việt Nam.

Báo cáo được thực hiện trong năm 2022, bằng cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, theo đặt hàng của Hội đồng Anh Việt Nam.