IID VÀ DỰ ÁN VỀ SINH KẾ NHÓM YẾU THẾ VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ CHO SIB

– IID vinh dự trở thành đối tác của Impact Investment Exchange (IIX) trong Dự án Nâng cao khả năng sẵn sàng cho đầu tư tác động ở Việt Nam (IIRV) do Global Affairs Canada (GAC) tài trợ. Với sự nỗ lực của đội ngũ IID, chỉ trong thời gian ngắn, IID đã thành công thu thập được câu trả lời của 200 Doanh nghiệp tạo tác động xã hội từ 14 tỉnh/thành phố tại Việt Nam.
– Bóng ma của đại dịch Covid-19 đã tác động đến việc làm của cả xã hội, trong đó có cả các Doanh nghiệp tạo tác động xã hội và những đối tượng yếu thế. Do đó, những chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế hiện nay, đặc biệt là SIB và các đối tượng yếu thế là vô cùng cần thiết. Dự án IIRV hướng đến cải thiện sinh kế bền vững và phúc lợi kinh tế của các nhóm yếu thế tại Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ và người dân ở các vùng khó khăn, nâng cao năng lực, sự sẵn sàng thu hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB)/doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) bền vững. Đồng thời hỗ trợ cho sự thu hút vốn đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp đã đủ khả năng tiếp nhận vốn.
Dự án Nâng cao khả năng sẵn sàng cho đầu tư tác động ở Việt Nam (IIRV)