Sách Doanh nghiệp xã hội

190.000  250.000  -24%

Đây là cuốn sách đầu tiên về khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội, đi từ lý thuyết đến thực tiễn về từng giai đoạn phát triển một doanh nghiệp xã hội. Cuốn sách hoàn toàn được viết bởi nhóm tác giả người Việt.

Cuốn sách đầu tiên trên thị trường có nghiên cứu sâu về đo lường tác động xã hội, phát triển quy mô tác động xã hội và tăng trưởng.

Kiến thức được chuẩn hóa dựa trên các lý thuyết về quản trị doanh nghiệp xã hội trên thế giới kết hợp với các ví dụ liên hệ thực tiễn tại Việt Nam.