QUY ĐỊNH NỘP BÀI CHO CHUYÊN SAN ĐỔI MỚI & PHÁT TRIỂN, TẠP CHÍ KINH TẾ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

Bài báo khoa học đăng tải trên Chuyên san bao gồm những thành phần sau (theo thứ tự, tuy  nhiên, trong một số trường hợp, tác giả có thể kết hợp một số thành phần với nhau):  

 1. Ngôn ngữ: bài viết gửi đăng viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (khuyến khích bài viết tiếng Việt)
 2. Font chữ: font Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng 1,3, khổ giấy A4. Bài viết dài không quá 8 trang.
 3. Tên bài báo không dài hơn 20 chữ, được viết cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 4. Thông tin tác giả: họ và tên, tổ chức công tác, email và số điện thoại liên lạc (nếu bài viết có nhiều hơn một tác giả thì cần ghi rõ ai là người chịu trách nhiệm liên lạc trong  quá trình bình duyệt)
 5. Tóm tắt không dài quá 200 chữ, được viết  bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. 
 6. Bài viết cần đưa ra 3 đến 6 từ khoá, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, được viết cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 7. Phần giới thiệu/ đặt vấn đề đưa ra lý do thực hiện nghiên cứu và nội dung chính mà bài báo sẽ tập trung giải quyết.
 8. Tổng quan nghiên cứu và/hoặc cơ sở lý thuyết: nêu ra khoảng trống nghiên cứu và/hoặc khung lý thuyết, khung phân tích sử dụng trong bài.
 9. Phương pháp nghiên cứu: định tính hoặc định lượng hoặc cả hai. 
 10. Kết quả và thảo luận: diễn giải, phân tích kết quả phát hiện trong nghiên cứu, rút ra mối liên hệ hoặc đánh giá thực trạng, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân
 11. Kết luận/Giải pháp/Khuyến nghị/Hàm ý: tuỳ mục tiêu bài báo mà có trình bày phù hợp.
 12. Tài liệu tham khảo: liệt kê các tài liệu trích dẫn trong bài, bao gồm thông tin tên tác giả, năm xuất bản, tên tác  phẩm, nơi xuất bản. 
 13. Đánh số đề mục: theo thứ tự 1, 2, 3, tiểu mục cấp sẽ là 2.1, tiểu mục cấp 2 trình bày là 2.1.1.
 14. Trình bày Bảng: Các bảng dữ liệu trình bày được ghi thống nhất là Bảng, được đánh số liên tục, có tênnguồn của Bảng.
 15. Trình bày Hình: Các đồ thị, biểu đồ, sơ đồ được ghi thống nhất là Hình, được đánh số liên tục 1, 2, 3 có tên của Hình và nguồn của Hình. Hình nên được trình bày đen trắng. 
 16. Trích dẫn trong bài: gồm có họ tên tác giả hoặc tên tổ chức xuất bản tài liệu,  năm xuất bản tài liệu; Số trang của nội dung được trích dẫn.  
 17. Định dạng ngày tháng: viết ngày 1 tháng 1 năm 2023. 
 18. Định dạng con số: bài viết tiếng Việt sẽ được hiểu như sau
 • 200,500 VND được hiểu là 200 phẩy 5 đồng;  
 • 200.500 VND (được hiểu là 200 nghìn 500 đồng). 

Định dạng con số trong tiếng Anh, ngược lại với tiếng Việt. 

 

Bài mẫu định dạng của chuyên san đính kèm.